środa, 07 grudzień 2022 18:42

Jaką rolę odgrywa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pexels

Obecność nowoczesnych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru to ważny czynnik, który zapewnia bezpieczeństwo obiektowi, jednakże, aby stworzyć skuteczną i niezawodną instalację, potrzebny jest również odpowiedni plan działania.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Termin ten odnosi się do dokumentu, który kompleksowo opisuje zagadnienia związane z ochroną obiektu przed pożarem oraz sposoby postępowania w przypadku pojawienia się ognia. Treść instrukcji nie tylko stanowi pomoc podczas korzystania z instalacji przeciwpożarowej i ewakuacji, ale również jest wykorzystywana przez jednostki straży pożarnej oraz inne służby podczas prowadzenia akcji na terenie budynku. Podstawą prawną do sporządzenia dokumentu jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i określonych terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), które określa jakie budynki muszą otrzymać taki dokument oraz co powinien zawierać. Wedle rozporządzenia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem obowiązkowym dla obiektów lub stref pożarowych o kubaturze brutto przekraczającej 1000m3, obiektów inwentarskich o kubaturze brutto przekraczającej 1500m3 oraz obiektów znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem.

Co znajduje się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Zazwyczaj dokument tego typu składa się z trzech części: opisowej, graficznej oraz załączników – obejmujących np. wzór oświadczenia dla pracowników, potwierdzających zapoznanie się z instrukcją. W sekcji graficznej umieszczony zostaje plan budynku oraz ewakuacji wraz z zaznaczonymi znakami ewakuacyjnymi, sprzętem gaśniczym oraz urządzeniami przeciwpożarowymi. Część opisowa obejmuje natomiast następujące elementy:

- warunki techniczne budynku – obejmujące takie czynniki jak ryzyko zagrożenia wybuchem;

- warunki ochrony, związane z przeznaczeniem oraz sposobem wykorzystywania obiektu – obejmujące takie czynniki jak rodzaj magazynowanych substancji, sposób ich składowania oraz prowadzone w budynku procesy technologiczne;

- informacje na temat substancji palnych znajdujących się w obiekcie oraz ryzyko obciążenia ogniowego w każdej strefie pożarowej;

- rozmieszczenie pomieszczeń i stref zewnętrznych, które zostały uznane za zagrożone wybuchem oraz opis metod ich ewakuacji;

- opis urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśniczych wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich konserwacji i prowadzenia przeglądów;

- dane na temat ilość osób znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach oraz na każdym piętrze;

- zakres czynności, jakie mają zapewnić bezpieczeństwo stałym użytkownikom;

- informacje obejmujące dojścia do dźwigów osobowych, źródeł wody, drogi pożarowe oraz dojazdowe przeznaczone dla służb ratowniczych;

- sposoby zaznajamiania stałych użytkowników z niezbędnymi informacjami zawartymi w instrukcji.

Kto sporządza instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Jak widać, dokument ten spełnia kluczową funkcję podczas wdrażania odpowiednich procedur, zabezpieczających budynek przed ogniem. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa sporządzana jest tylko i wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, dlatego jej wykonanie należy powierzyć renomowanym specjalistom.