Thursday, 27 April 2023 12:51

SAS restrukturyzacje - na czym polega doradztwo restrukturyzacyjne?

SAS Restrukturyzacje SAS Restrukturyzacje pixabay

W Polsce proces restrukturyzacji to prawnie uregulowany proces renegocjacji zadłużenia z wierzycielami lub innymi zainteresowanymi stronami w celu zmniejszenia kwoty niespłaconego zadłużenia i/lub wydłużenia okresu spłaty. Umożliwia przedsiębiorstwom wyjście z trudnej sytuacji finansowej, bez konieczności ogłaszania upadłości. Restrukturyzacja jest skomplikowanym procesem, który wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie finansów, prawa oraz zarządzania. Może być stosowana w przypadku, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ale wciąż ma szanse na jej odwrócenie i kontynuowanie działalności.

Dla kogo jest restrukturyzacja?

Teraz, gdy już wiesz, czym jest restrukturyzacja, ważne jest, aby zrozumieć, dla kogo jest to rozwiązanie przeznaczone. Restrukturyzacja jest dedykowana dla firm, które są już niewypłacalne lub znajdują się w sytuacji, która zagraża im wypłacalności.

Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, istnieją trzy przesłanki niewypłacalności:

  • Brak zdolności do regularnego spłacania zobowiązań w sposób trwały.
  • Zaległości w płatnościach przekraczające trzy miesiące (w takim przypadku przypuszcza się, że firma jest niewypłacalna).
  • Przekroczenie sumy długów wysokości majątku spółki przez okres dłuższy niż dwa lata.

Z jakich etapów składa się proces restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji składa się z kilku etapów. Kluczowym z nich jest wypracowanie sposobu rozwiązania trudnej sytuacji dłużnika z udziałem wierzycieli. Etap ten polega na zawarciu ugody między dłużnikiem a wierzycielami, w celu uregulowania długów i odwrócenia trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wierzyciele muszą wyrazić zgodę na przedstawioną przez dłużnika propozycję warunków ugody, na którą musi wyrazić zgodę odpowiednia większość wierzycieli.

Układ z wierzycielami musi zostać zatwierdzony przez Sąd, co daje mu moc wiążącą dla wszystkich wierzycieli objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Czym różni się restrukturyzacja od upadłości?

Restrukturyzacja różni się od upadłości tym, że pozwala przedsiębiorstwu przetrwać i dalej funkcjonować poprzez restrukturyzację długów wobec wierzycieli. Układ z wierzycielami umożliwia dłużnikowi uregulowanie zobowiązań w sposób elastyczny, uwzględniający możliwości finansowe przedsiębiorstwa, jednocześnie dając szansę na kontynuowanie działalności i odwrócenie negatywnych tendencji finansowych.

W porównaniu z upadłością, która jest końcem działalności przedsiębiorstwa, restrukturyzacja jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala powrócić na właściwe tory finansowe.

Firmy rozważające restrukturyzację powinny ściśle współpracować ze swoimi wierzycielami i korzystać z profesjonalnej pomocy doradców restrukturyzacyjnych.

SAS restrukturyzacje - kim jest i czym zajmuje doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny (sprawdź SAS Restrukturyzacje) to specjalista, którego zadaniem jest pomaganie przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji kryzysowej. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego umożliwia mu nie tylko zarządzanie lub wsparcie w zarządzaniu firmą w postępowaniach restrukturyzacyjnych, ale także wykonywanie czynności syndyka w postępowaniach upadłościowych. Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu egzekucyjnym. Jest również odpowiedzialny za przygotowanie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych, a także za zebranie głosów wierzycieli niezbędnych do zawarcia układu. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny musi posiadać wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, a także poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Doradca restrukturyzacyjny to specjalista, którego zadaniem jest zapobieganie upadłości przedsiębiorstwa. To szersze pojęcie niż syndyk, który działa w postępowaniu upadłościowym. Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, należy uzyskać specjalną licencję, a proces jej uzyskania jest wymagający i długotrwały. Wymaga on między innymi posiadania nieposzlakowanej opinii, zarządzania majątkiem upadłego przedsiębiorstwa przez co najmniej 3 lata oraz zdania państwowego egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.