czwartek, 26 sierpień 2021 14:16

Huawei GT 2 – co warto o nim wiedzieć?

Huawei GT 2 Damski Huawei GT 2 Damski

Huawei GT 2 to ide­alne połą­cze­nie dostęp­nych funk­cji, czasu pracy na jed­nym nała­do­wa­niu oraz zacho­wa­nia wyglądu ład­nego zegarka dzięki czemu zabie­rzemy go ze sobą za równo na tre­ning jak i na kola­cję. Niezależnie od sytuacji Huawei GT 2 wygląda modnie i elegancko.

Jakimi cechami się charakteryzuje i dla kogo będzie idealnym wyborem? Sprawdźmy.

Ele­gan­cja i wydajność w jednym

Mini­ma­li­styczny smu­kły wygląd, szklany ekran oraz tar­cze które można doda­wać za pomocą apli­ka­cji two­rzą wyznacz­nik na rynku smart wat­ch’y, na tar­czę możemy dodać wła­sne zdję­cie z gale­rii tele­fonu a pasek możemy wybrać meta­lowy w kolo­rze złota (Refi­ned Gold) bądź skó­rzany w kolo­rze Khaki (Gra­vel Beige).

Bate­ria 215mah oraz pro­ce­sor HiSi­li­con Kirin A1 oraz wyświe­tlacz AMOLED 390 x 390 px HD zapew­niają przy nor­mal­nym użyt­ko­wa­niu tydzień pracy na bate­rii, przy oszczęd­nym użyt­ko­wa­niu da się wykrę­cić dwa tygo­dnie użyt­ko­wa­nia bez łado­wa­nia, co daje ogromną prze­wagę nad innymi smart zegarkami dla któ­rych trzy dni na bate­rii to szczyt inży­nie­rii.

Funkcjonalności

Huawei GT 2 Damski posiada wiele naprawdę przy­dat­nych funk­cji, mie­rze­nie tętna, spraw­dze­nie natle­nie­nia krwi, powia­do­mie­nia, czy mikro­fon to kro­pla w morzu moż­li­wo­ści tego urządzenia.

Zega­rek został wypo­sa­żony w czuj­niki akce­le­ro­me­tru, żyro­skopu, czuj­nika pola magne­tycz­nego, pul­so­me­tru, czuj­nik świa­tła oraz baro­metr które robią podłoże pod wiele przy­dat­nych funk­cji przy wielu aktyw­no­ściach np. Na siłowni, base­nie, jeż­dżąc na rowe­rze, wybie­ra­jąc się na pie­sze wędrówki czy przy fit­nes­sie, przy tre­ningach bar­dzo przy­dały się funk­cje śle­dze­nia aktyw­no­ści, oczy­wi­ście kro­ko­mierz który jest już kla­syką w tego rodzaju sprzę­tach, auto­ma­tyczne wykry­wa­nie czasu odpo­czynku, pomiary czasu, pręd­ko­ści, dystansu, wydaj­no­ści i obcią­że­nia orga­ni­zmu czy licz­nik spa­lo­nych kalo­rii.

Poza tre­ningami przy­datną opcją jest też moni­tor stresu, snu czy tętna, Pracując długo przy biurku zega­rek powia­domi nas o braku aktyw­no­ści, naj­czę­ściej uży­wa­łem jed­nak opcji „znajdź mój tele­fon”, budzika czy mimo­wol­nie powia­domień

Budowa i wyko­na­nie

Koperta Huawei GT 2 została wyko­nana ze stali nie­rdzew­nej, na fron­cie spo­czywa szkło 3D, na bokach posiada on dwa przy­ci­ski, jeden przy­cisk power oraz drugi do zapro­gra­mo­wa­nia na dowolną apli­ka­cję dzięki czemu możemy wybrać swoją jedną ulu­bioną i włą­czać ją wiele szyb­ciej, zega­rek posiada cer­ty­fi­kat wodsz­czel­no­ści na 5 ATM więc nie­straszne są mu kąpiele czy bicie rekor­dów na base­nach, dodat­ko­wym plu­sem jest to, że wspiera induk­cyjne łado­wa­nie.

Dla kogo dedykowany jest GT2?

Podsumowujące pytanie – dla kogo dedykowany jest ten sprzęt? Na pewno znajdzie wielu odbiorców. Gdyż połączenie świata opa­sek dla spor­tow­ców ze smart wat­chami powinno przynieść bardzo doby skutek. Wiele osób korzystając z opasek typu band odczuwa brak niektórych funkcjonalności jakie są w zegarkach. Poza tym, zegarki po prostu lepiej się prezentują na ręku. Pasują nie tylko to aktywności sportowych, ale także do wyjścia do restauracji lub do pracy. W GT 2 duże wrażenie na użytkownikach zrobiła możliwość doda­nia 2gb miejsca na pliki z muzyką oraz możliwość podłą­cze­nia słu­cha­wek na blu­eto­oth. Chciałoby się powiedzieć - w końcu! Teraz każdy może uprawiać aktywność fizyczną bez koniecz­no­ści zabie­ra­nia ze sobą smart­fona co nie jest zbyt wygodne.

Jest to zatem zegarek, zarówno dla osób poszukujących sprzętu do sportu jak i dla osób poszukujących zegarka na co dzień do pracy lub do szkoły. Jest to uniwersalna propozycja, która powinna się spodobać zarówno kobietom (np. Huawei GT 2 Damski) jak i mężczyznom. Ze względu na różne wersje oraz warianty kolorystyczne Huawei GT 2 powinien przypaść do gustu szerokiemu gronu odbiorców