poniedziałek, 08 maj 2023 08:08

Wniesienie nieruchomości do majątku po ślubie

księga wieczysta księga wieczysta pixabay

Zawierając małżeńskie umowy majątkowe można zmieniać składniki należące do majątku wspólnego małżonków. W ten sposób można włączyć do wspólności ustawowej nieruchomość jednego z małżonków.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków nabył nieruchomość jeszcze przed zawarciem małżeństwa, nie będzie ona należeć do majątku wspólnego małżonków. Pozostanie ona w jego majątku osobistym, który współistnieje obok majątku osobistego drugiego z małżonków, czyli między innymi tego, co było jego własnością przed zawarciem małżeństwa, oraz obok tak zwanego majątku wspólnego, czyli majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej, która powstaje po zawarciu małżeństwa. Należy do niej większość składników majątku, które powstały po zawarciu małżeństwa (zarobki, nabyte przedmioty, nieruchomości itd.).

Informacja o tym, czy właściciel nieruchomości ma majątkową wspólność ustawową małżeńską będzie uwidoczniona w księdze wieczystej, którą można odnaleźć poprzez wyszukiwarkę ksiąg wieczystych na stronie Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Istnieją jednak sposoby, by włączyć nieruchomość do majątku wspólnego małżonków. Jednym z nich jest zawarcie między małżonkami majątkowej umowy małżeńskiej. Majątek wspólny małżonków można rozszerzyć bądź ograniczyć. Zawarcie umowy daje możliwość stworzenia ustrojów takich, jak rozszerzona wspólność majątkowa, ograniczona wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Zawierając umowę o rozszerzonej wspólności majątkowej, małżonkowie włączają do wspólności majątek osobisty jednego z nich, w tym nieruchomości. Umowa wymaga zachowania formy aktu notarialnego, a więc udania się do notariusza. Nie jest to jednak kosztowne rozwiązanie, bowiem wynagrodzenia notariusza jest w tym wypadku stałe i wynosi 400 zł. Do tego należy doliczyć opłaty sądowe oraz opłatę za uzyskanie wypisów aktów notarialnych.

Małżonkowie mogą także skorzystać z innego rozwiązania. Jest nim zawarcie umowy darowizny pomiędzy małżonkami. Przedmiotem darowizny w tym przypadku będzie oczywiście nieruchomość. Również w tym przypadku konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego i będzie to bardziej kosztowna droga . Maksymalne wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy darowizny zależne jest od wartości nieruchomości. Wynosi ono przy wartości nieruchomości: 1) do 3000 zł - 100 zł; 2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł; 4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł; 5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł; 6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł; 7) powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej - nie więcej niż 7500 zł.