poniedziałek, 28 luty 2022 17:49

Obowiązki pracownika i pracodawcy − co musisz wiedzieć?

porady prawne − prawo pracy porady prawne − prawo pracy unplash

Prawo pracy to normy prawne, które związane są ze stosunkiem pracy, natomiast dokumentem, który reguluje wszelkie prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, jest Kodeks pracy. Jakie najważniejsze obowiązki pracownika i pracodawcy wynikają z powyższego dokumentu?

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz dbanie o przestrzeganie w swoim zakładzie przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy, a także zapewnienie środków, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewakuacji. Oprócz zapewnienia tych warunków pracodawca zobligowany jest także do uwzględnienia ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko, a także niepełnosprawnych prawników. Do obowiązków pracodawcy należy terminowa wypłata wynagrodzeń oraz zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skierowanie pracownika na badania lekarskie.

Obowiązki pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie oraz znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezwzględne stosowanie się do nich. Pracownik zobowiązany jest także do udania się na badania lekarskie, na które kieruje go pracodawca. Kolejnym z ważniejszych obowiązków jest zawiadomienie pracodawcy lub innego przełożonego o wypadku, który wydarzył się w zakładzie pracy lub o stanie zagrożenia życia i/lub zdrowia. Pracownik ma obowiązek sumiennego wykonywania powierzonych mu obowiązków, a także przestrzeganie regulaminu i czasu pracy. Oprócz tych oczywistych i ważnych zadań każdy pracownik powinien dochowywać tajemnicy zawodowej oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego. Pracownika obowiązuje także odpowiedzialność materialna i może odpowiadać za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Za nieprzestrzeganie obowiązków zawodowych może być ukarany upomnieniem, naganą, a nawet karą pieniężną. Pracodawca ma obowiązek udowodnić winę pracownikowi, więc każdorazowo w takiej sytuacji warto zgłosić się po porady prawne − prawo pracy.